บุญเพ็ญ ปิยวรรณ, ไชยจูกุล ยุทธนา, and โยเหลา ดุษฎี. “ลักษณะขององค์การและผลิตภาพงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาไทยในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (ORGANIZATIONAL CHARACTERISTICS AND RESEARCH OUTPUTS OF NATIONAL RESEARCH UNIVERSITIES)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9, no. 17, January-June (July 5, 2017): 86–106. Accessed July 23, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/9016.