แก้วสุทธา ณัฐวุธ, อันชื่น ภัทร, สมสวย พีร์, and วีระกุล นันท์ชนก. “ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิเสธบุหรี่เชิงบวกในงานทันตกรรมโรงเรียนระดับประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร (THE EFFECT OF POSITIVE TOBACCO REFUSAL PROGRAM IN DENTAL SCHOOL PROGRAM OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS, BANGKOK)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9, no. 17, January-June (July 3, 2017): 53–68. Accessed June 22, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/8999.