เพิ่มพูนวิวัฒน์ ชมพูนุท โกสลากร, เชยจิตร รัชพันธุ์, and ธนานุภาพพันธุ์ อังคณา. “การศึกษาความสูญเสียรายได้ของภาครัฐจากนิติกรรมอำพรางเพื่อการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าว (STUDY OF THE LOSS OF REVENUE TO THE GOVERNMENT DUE TO FOREIGN ACQUISITION OF THAILAND PROPERTY BY NOMINEES)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9, no. 17, January-June (July 1, 2017): 29–40. Accessed June 22, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/8977.