เทพพิทักษ์ศักดิ์ ประยูร, and สุกิมานิล อุทัยวรรณ. “ความต้องการจำเป็นขั้นพื้นฐานและปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม (THE BASIC NEED AND PROBLEM OF NAKHON PHANOM UNIVERSITY STUDENTS)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7, no. 13, January-June (January 31, 2015): 71–84. Accessed July 23, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/7398.