พรหมสิงห์ กมลรัตน์, and สังขรัตน์ อุทิศ. “ศักยภาพในการจัดการป่าต้นน้ำ เทือกเขาบรรทัดในจังหวัดตรัง (POTENTIAL IN WATERSHED FOREST MANAGEMENT: BANTHAT MOUNTAIN RANGE)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6, no. 12, July-December (February 4, 2015): 1–13. Accessed July 23, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/5036.