ปลื้มอารมย์ วงศกร, สิริกุตตา สุพาดา, and กุลิสร์ ณักษ์. “พฤติกรรมการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตในการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคในประเทศไทย (CONSUMERS’ INTERNET INFORMATION SEARCH BEHAVIOR ON ONLINE CLOTHING PURCHASE DECISION IN THAILAND)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3, no. 6, July-December (December 16, 2011): 105–117. Accessed June 22, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/1840.