เอี่ยมตระกูล ภาวิณี, and ฉายพงษ์ สรารัตน์. “การศึกษาระบบนิเวศเมืองสำหรับสังคมผู้สูงอายุผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม (THE STUDY OF URBAN ECOLOGICAL FOR AGING SOCIETY THROUGH PROMOTING PARTICIPATORY PROCESS)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14, no. 28, July-December (December 29, 2022): 121–136. Accessed July 13, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/15049.