ประไพพานิช ณัฐญา, เหลืองอร่าม จิตสุภา, โมขศักดิ์ พัทร์ธีรา, and ผิวเหลือง อัยรีน. “การศึกษาผลกระทบการเข้าสู่สังคมสูงวัยต่ออัตราการเจริญเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไทย (A STUDY OF THE IMPACTS OF AGING SOCIETY ON GROSS DOMESTIC PRODUCT GROWTH IN THAILAND)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14, no. 28, July-December (December 29, 2022): 28–43. Accessed June 12, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/15039.