“กองบรรณาธิการ”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14, no. 27, January-June (June 30, 2022). Accessed April 21, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14525.