“กองบรรณาธิการ”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 14, no. 27 (June 30, 2022). Accessed March 25, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14525.