เกษามา สุรัสวดี, นาราเวช วรรณภา, and วิตตาภรณ์ สุภา. “ฉากแห่งชีวิตในหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและตั้งครรภ์ต่อ (LIFE SCENES OF WOMEN WITH UNPLANNED PREGNANCY AND CONTINUING TO TERM)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 14, no. 27 (June 29, 2022): 177–192. Accessed March 25, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14497.