สุขพิระวัฒนกุล สัพพัญญู, and ปัญญาเมธีกุล ศิริพร. “การวิเคราะห์ชุดศัพท์และเจตนาที่ใช้ในการประกอบสร้างแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดับประถมศึกษาของประเทศกัมพูชา (ANALYSIS OF LEXIS LISTS AND INTENTS USED IN THE CONSTRUCTION OF ELEMENTARY KHMER TEXTBOOKS IN CAMBODIA)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 14, no. 27 (June 29, 2022): 131–144. Accessed March 26, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14492.