สกุลกิจกาญจน์ วสันต์, and มงคล กุลเชษฐ์. “โมเดลเชิงสาเหตุของระบบงานที่มีประสิทธิภาพสูง ทุนมนุษย์ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่มีต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 14, no. 27 (June 29, 2022): 119–130. Accessed March 23, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14491.