คำทิ้ง ธีรภัทร, and สุขเจริญ ภาคภูมิ. “วัจนกรรมที่ปรากฏในจดหมายของคนฆ่าตัวตาย (SPEECH ACTS USED IN SUICIDE NOTES)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 14, no. 27 (June 29, 2022): 62–74. Accessed March 21, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14486.