โรจน์ธนานันต์ กรพัฒน์, จรูญไพศาล ภควดี, โพธิปักษ์ อิทธินี, รัตนดิลก ณ ภูเก็ต วิภาดา, and แก้วจันทร์เกตุ วุฒินันท์. “องค์ประกอบและกลวิธีทางภาษาที่ใช้โน้มน้าวใจในโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจำทาง ขสมก. และรถร่วมบริการขสมก. (ELEMENTS AND PERSUASIVE LANGUAGE STRATEGIES IN BMTA BUS AND BMTA PRIVATE JOINT BUS ADVERTISING)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 14, no. 27 (June 29, 2022): 1–13. Accessed March 22, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14482.