พรมมะเริง สุภาพร, กุลิสร์ ณักษ์, and สิริกุตตา สุพาดา. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการการท่องเที่ยวแบบเเพ็คเกจทัวร์ของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร (FACTORS INFLUENCING TOURISTS’ USING SERVICE BEHAVIOR ON TOURISM IN PACKAGE TOUR IN BANGKOK METROPOLITAN AREA)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3, no. 5, January-June (May 1, 2011): 172–184. Accessed April 24, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/1443.