บุญปก ปฐิมา. “สี่แผ่นดิน: การศึกษาปฏิวาทะตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์ (SI PHAEN DIN: A STUDY OF PRAGMATICS IN DIALOGUE)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3, no. 5, January-June (May 1, 2011): 41–50. Accessed June 22, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/1433.