บทความวิจัย ใบนำส่ง. “ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 13, no. 26 (January 8, 2022): 208. Accessed March 25, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14171.