บทความวิจัย รูปแบบการพิมพ์. “รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 13, no. 26 (January 8, 2022): 207. Accessed March 22, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14170.