ลิขิตวิทยา สลิลทิพย์, พร้อมสุขกุล ปรีญานันท์, and บูรณประพฤกษ์ อำไพ. “การศึกษาแนวทางการพัฒนาการอ่านโน้ตแรกเห็นของนักเรียนไวโอลินขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา: ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 13, no. 26 (December 31, 2021): 147–158. Accessed March 21, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14106.