สัจจพันธุ์ รื่นฤทัย. “วรรณศิลป์ในวรรณคดีที่ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสร”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 2, no. 4 (April 28, 2011): 1–24. Accessed November 29, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/1410.