สัจจพันธุ์ รื่นฤทัย. “วรรณศิลป์ในวรรณคดีที่ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสร”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2, no. 4, July-December (April 28, 2011): 1–24. Accessed May 30, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/1410.