แสนบุญส่ง ศิริพล, and เกาะประเสริฐ กิ่งสร. “การพัฒนาเกมบนโมไบล์แอปพลิเคชันสำหรับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและการสื่อสารในเด็กออทิสติก (DEVELOPMENT OF GAME ON MOBILE APPLICATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF LANGUAGE AND COMMUNICATION SKILLS IN AUTISTIC CHILDREN)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 13, no. 26 (December 30, 2021): 133–146. Accessed March 30, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14090.