เล็กน้อย อุ่นเรือน, and เยื้องไธสง อรรณพ. “บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนสู่การพึ่งตัวเองอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 13, no. 26 (December 30, 2021): 189–200. Accessed March 21, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14089.