ถิรธนัชดิลก ธนัตถ์ภัทร, and เจษฎาลักษณ์ วิโรจน์. “อิทธิพลของการเสริมสร้างพลังอำนาจที่มีต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการทำงานผ่านความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ (THE INFLUENCE OF EMPOWERMENT ON INNOVATIVE WORK BEHAVIOR THROUGH CREATIVITY OF EMPLOYEES IN AUTOMOTIVE INDUSTRY)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 13, no. 26 (December 29, 2021): 30–45. Accessed March 30, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14081.