ไทพาณิชย์ ชินพัฒน์, ศรีสมบัติ รุจี, and จำนงค์สาร สุรศักดิ์. “ดนตรีของชาวเกอฮอลัด เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม (MUSIC OF K’HO LACH PEOPLE IN DALAT, SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13, no. 26, July-December (December 29, 2021): 20–29. Accessed April 25, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14079.