เชยจิตร รัชพันธุ์, and ถึงฝั่ง รติพร. “ปัจจัยที่มีผลต่อค่าไฟฟ้าของครัวเรือนในประเทศไทย กรณีศึกษาความแตกต่างทางเพศ (THE FACTORS AFFECTING HOUSEHOLD ELECTRICITY EXPENSE IN THAILAND A CASE STUDY OF GENDER ISSUE)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13, no. 26, July-December (December 23, 2021): 105–119. Accessed April 19, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14067.