เชยจิตร รัชพันธุ์, and ถึงฝั่ง รติพร. “ปัจจัยที่มีผลต่อค่าไฟฟ้าของครัวเรือนในประเทศไทย กรณีศึกษาความแตกต่างทางเพศ (THE FACTORS AFFECTING HOUSEHOLD ELECTRICITY EXPENSE IN THAILAND A CASE STUDY OF GENDER ISSUE)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 13, no. 26 (December 23, 2021): 105–119. Accessed March 22, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14067.