สกุลกิจกาญจน์ วสันต์, and เลิศกูลประหยัด ล่ำสัน. “บทบาทวิสาหกิจเพื่อสังคมในการจ้างงานผู้สูงอายุในประเทศไทย (THE ROLE OF SOCIAL ENTERPRISE IN PROVIDING EMPLOYMENT FOR THE ELDERLY IN THAILAND)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13, no. 25, January-June (June 30, 2021): 95–105. Accessed May 23, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13712.