นาควัชระ ปริญญา. “พระพุทธรูปสำริดศิลปะล้านนาสกุลช่างแพร่ (LANNA BRONZE BUDDHA IMAGE IN PHRAE SCHOOL)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 13, no. 25 (June 30, 2021): 73–83. Accessed March 30, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13710.