สังข์นาค ธัญญมาศ, and คำเรืองฤทธิ์ สุภาภรณ์. “ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพและการเลี้ยงดูของครอบครัวกับการติดสมาร์ทโฟนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 (THE CORRELATION BETWEEN FAMILY RELATIONSHIP, PARENTING STYLE, AND SMARTPHONE ADDICTION AMONG 7th TO 12th GRADERS)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 13, no. 25 (June 30, 2021): 49–60. Accessed March 22, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13708.