ปานอุทัย ฉัตรตระกูล, ภานุรัชต์ฐนนท์ พิชญาวีร์, and มิตรานันท์ วิทิต. “สภาวะทางอารมณ์ของนักกีฬาประเภทต่อสู้ของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (MOOD STATE IN FIGHTING ATHELETES OF THE THAILAND NATIONAL SPORTS UNIVERSITY)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 13, no. 25 (June 30, 2021): 15–24. Accessed March 25, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13705.