บทความวิจัย ใบนำส่ง. “ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 12, no. 24 (June 29, 2021): 145. Accessed March 21, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13682.