บทความวิจัย รูปแบบการพิมพ์. “รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 12, no. 24 (June 29, 2021): 144. Accessed March 30, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13681.