สกุลกิจกาญจน์ วสันต์, and ขันทอง จิตอุษา. “การพัฒนาแบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความร่วมมือห่วงโซ่อุปทานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (DEVELOP A CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF FACTORS AFFECTING SUPPLY CHAIN COLLABORATION IN THAI SMES)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 12, no. 24 (June 29, 2021): 91–102. Accessed March 22, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13676.