เชยจิตร รัชพันธุ์, and สุ่มอิ่ม ธนาธิป. “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ากับค่าไฟฟ้าของครัวเรือนในประเทศไทย (THE RELATIONSHIP BETWEEN APPLIANCE FACTOR AND HOUSEHOLD ELECTRICITY EXPENDITURE IN THAILAND)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 12, no. 24 (June 24, 2021): 50–65. Accessed March 25, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13654.