ชอบธรรม บงกชกร, and วิทยาภัค ชูศักดิ์. ““ชุมชนเมืองแกนพัฒนา” ภาพตัวแทนของการปะทะประสานระหว่างภูมิทัศน์การเกษตรและภูมิทัศน์การท่องเที่ยวในบริบทของสังคมชนบทสมัยใหม่ (‘MUEANG KAEN PATTANA’ REPRESENTATION OF THE ARTICULATION OF AGRICULTURAL LANDSCAPE AND TOURISTSCAPE IN THE MODERN RURAL SOCIETY)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 12, no. 24 (May 13, 2021): 38–49. Accessed March 21, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13525.