สังข์โพธิ์ จิรพล, and แรมจันทร์ ศราวุธ. “การพยากรณ์ราคาคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครโดยเทคนิค Web Mining (PREDICTING CONDOMINIUM PRICE IN BANGKOK USING WEB MINING TECHNIQUES)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 12, no. 24 (May 13, 2021): 15–27. Accessed March 22, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13524.