บทความวิจัย รูปแบบการพิมพ์. “รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 11, no. 22 (March 2, 2020): 230. Accessed March 30, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12368.