เรียนสุทธิ์ วรางคณา. “ตัวแบบพยากรณ์ราคาไข่ไก่ (FORECASTING MODEL FOR THE EGG’S PRICES)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 11, no. 22 (December 27, 2019): 196–211. Accessed March 23, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12105.