อุกฤษฏ์ มัลลิกา, มณีศรี คัคนางค์, and ไชยวุฒิกรณ์วานิช อภิชญา. “ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ทางเฟมินิสต์เชิงบวกและการถูกกระทำรุนแรงในคู่รัก: อิทธิพลส่งผ่านของการเห็นคุณค่าในตนเองและอำนาจในความสัมพันธ์”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 11, no. 22 (December 27, 2019): 162–174. Accessed March 30, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12103.