ฤกษ์สมุทร พจณิชา, วิสุทธิแพทย์ มานพ, and ศรีสมบัติ รุจี. “ดนตรีวอญย์แฝะ: ดนตรีในพิธีศพพระสงฆ์มอญในประเทศไทยและประเทศพม่า (WORNFAEH MUSIC : A MON MONK’S FUNERAL MUSIC IN THAILAND AND MYANMAR)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 11, no. 22 (December 27, 2019): 128–140. Accessed March 22, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12101.