พัชรเมธา ตระกูลพันธ์. “เครื่องเขินล้านนา (LANNA LACQUER WARE)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 11, no. 22 (December 27, 2019): 75–94. Accessed March 21, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12098.