จันทร์เอี่ยม ณัฐวรา, วังทอง กาญจนสุดา, พังแก้ว กิตติกา, เครือวัลย์ ชนิกานต์, ลายเมฆ ชลลิขิต, เหลนเพชร ปาณิสรา, นุ่มอำ มลนิษา, สังชม ศศิโสภา, and ดวงทอง อรยา. “ประสิทธิผลและความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อการสอนเสมือนจริง ในการดูแลแผลกดทับของนิสิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 11, no. 22 (December 27, 2019): 45–56. Accessed March 21, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12096.