รัศมีมารีย์ คณาภรณ์, ชื่นชมคุณาธร นันทวรรณ, คงมนต์ ศิริลักษณ์, นันทธเนศ พงศธร, ธรรมบุศย์ พงศกร, รอดมณี อุมาภรณ์, and มุลอามาตย์ เสฏฐวุฒิ. “ผลการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สะเต็มศึกษากับการแก้ปัญหาโดยใช้รูปแบบกิจกรรม 4 WP สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 11, no. 22 (December 27, 2019): 32–44. Accessed March 23, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12086.