บทความวิจัย รูปแบบการพิมพ์. “รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 11, no. 21 (June 27, 2019): 195. Accessed March 21, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11441.