บทความวิจัย ใบนำส่ง. “ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11, no. 21, January-June (June 27, 2019): 196. Accessed May 23, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11440.