บุณโยปัษฎัมภ์ หทัยรัตน์. “การสังเคราะห์งานวิจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสตรี(A SYNTHESIS OF LOCAL WISDOM RESEARCHES ON WOMEN’S HEALTHCARE)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 11, no. 21 (June 21, 2019): 161–173. Accessed March 21, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11396.