สีจันทา สุกสาคอน, and ทวีไพบูลย์วงษ์ จุฑามาศ. “อิทธิพลของทรัพยากรในงานและความมุ่งมั่นในการทำงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 11, no. 21 (June 21, 2019): 148–160. Accessed March 22, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11395.