สีจันทา สุกสาคอน, and ทวีไพบูลย์วงษ์ จุฑามาศ. “อิทธิพลของทรัพยากรในงานและความมุ่งมั่นในการทำงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11, no. 21, January-June (June 21, 2019): 148–160. Accessed April 13, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11395.