ทิพคุณ ภาคภูมิ. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยโดยหน่วยงานภาครัฐของไทย(FACTORS INFLUENCING RESEARCH UTILIZATION BY THAI GOVERNMENTAL AGENCIES)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11, no. 21, January-June (June 21, 2019): 102–122. Accessed April 20, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11392.