สหายปญฺโญ พระมหาขนบ, สุขวฑฺฒโน พระมหาสุขสันติ์, ปริยัติมุนี พระราช, and เนตรนิมิตร สมิทธิพล. “การวิเคราะห์วรรณกรรมลายลักษณ์ เรื่อง ท้าวชมพูฉบับภาคใต้(AN ANALYSIS OF THE BUDDHIST LITERARY WORK ENTITLED ‘THAW JAMBU’ SOUTHERN VERSION)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 11, no. 21 (June 21, 2019): 88–101. Accessed March 23, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11391.