คูเจริญไพศาล น้ำฝน, ขวัญเมือง รังสิยา, and มาเอี่ยม ลลิตา. “การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(A DEVELOPMENT OF THE SCIENCE ACTIVITY PACKAGE USING STEM EDUCATION APPROACH ON WATER TREATMENT FOR LOWER SECONDARY STUDENTS)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11, no. 21, January-June (June 21, 2019): 23–38. Accessed July 23, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11387.