มุ่งการนา ชุตินันท์, พิจิตบันดาล วิภาวี, มีมาก วรพิทย์, and จินดาพล วรวิทย์. “ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลของเทศบาลนคร:การวิเคราะห์เส้นทาง (TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP CULTURE ORGANIZATION LEARNING ORGANIZATION AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS OF THE CITY MUNICIPALITIES: PATH ANALYSIS)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 11, no. 21 (June 21, 2019): 1–22. Accessed March 26, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11386.